Elaichi Biscuits (Vedlakshana)

Rs.150.00

Vedlakshana Rasgulla

Rs.270.00

Badam Biscuits (Vedlakshana)

Rs.200.00

Bread Toast (Vedlakshana)

Rs.120.00

Atta Biscuits (Vedlakshana)

Rs.150.00

Ajwain Biscuits (Vedlakshana)

Rs.160.00

Sweet & Salt (Vedlakshana)

Rs.150.00

Soan Papdi (Vedlakshana)

Rs.220.00

Patisa (Vedlakshana)

Rs.270.00

Panjiri (Vedlakshana)

Rs.320.00

Chana Burfi (Vedlakshana)

Rs.250.00

Jeera Mathri (Vedlakshana)

Rs.150.00

Gur Mathri (Vedlakshana)

Rs.150.00

Mathri (Vedlakshana)

Rs.150.00

Nariyal Biscuits (Vedlakshana)

Rs.170.00

Jeera Biscuits (Vedlakshana)

Rs.160.00